Programy

Celem Programów, realizowanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu jest zapewnienie mieszkańcom Białołęki bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań.

Programy spełniają trzy funkcje: edukacyjno-rozwojową, sportowo-rekreacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą. Założenia i zadania Programów uwzględniają: Społeczną Strategię Warszawy na lata 2009–2020, Politykę edukacyjną m.st. Warszawy w latach 2008-2012, Strategię rozwoju sportu i rekreacji w m.st. Warszawa do roku 2020.

Rozwój Programów wiąże się z budowaniem systemu stałego podnoszenia jakości ofert letniego i zimowego wypoczynku. W Programach preferowane są przedsięwzięcia
o dużych walorach poznawczych i wychowawczych, z metodami odpowiednio dobranymi do pedagogicznego celu działań oraz do potrzeb i zainteresowań uczestników. Oferta wypoczynku łączona jest z atrakcyjnymi zajęciami sportowymi, artystycznymi, naukowymi
i hobbystycznymi.

W dziedzinie sportu i rekreacji Programy mają za zadanie propagowanie wśród uczniów nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to również kontynuacja zajęć sportowych prowadzonych podczas roku szkolnego.

W Programach uwzględnia się edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Program docenia rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu zaangażowania młodych obywateli w działania społeczne. Rozwijana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na poziomie miasta, dzielnicy i placówek, polegająca na tworzeniu oferty programowej oraz udostępnianiu miejsc do prowadzenia zajęć przez organizacje.

Priorytetami Programów są :

 1. Rozszerzanie oferty kształtującej zainteresowania naukowe, sportowe, społeczne
  i artystyczne uczniów, z uwzględnieniem uczniów zdolnych i utalentowanych.
 2. Dbanie o różnorodność oferty i atrakcyjność zajęć specjalistycznych.
 3. Szersze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
 4. Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odpowiednio do ich możliwości i potrzeb.

Działania realizowane w ramach Programów powinny:

 1. Wzmacniać warszawską tożsamość poprzez realizację zajęć z edukacji varsavianistycznej.
 2. Kształtować postawy obywatelskie i uczyć samorządności.
 3. Rozbudzać zainteresowania poznawcze, społeczne, artystyczne i naukowe.
 4. Rozbudzać aktywność w sferze kultury fizycznej.
 5. Umożliwiać uczestnikom Programu korzystanie z ciekawych i wartościowych ofert kultury. fizycznej i edukacji kulturalnej, tworzonych przez miejskie placówki edukacji pozaszkolnej, ośrodki sportu i rekreacji oraz instytucje kultury.
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
LATO W MIESCIE
ZIMA W MIEŚCIE
Dziecko plus Rodzic – sportowe treningi z BOS