Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Białołęckim Ośrodku Sportu w Warszawie

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w obiektach i na terenie wokół obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie (zwanym dalej BOS), miejsca instalacji kamer w BOS, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego oraz danych osobowych (utrwalonego w formie cyfrowej wizerunku) osób fizycznych przebywających w BOS, jest Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Światowida 56, kod pocztowy: 03-144, tel.: 22  676 50 72, adres e-mail: sekretariat@bos.waw.pl.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD), z którym można się kontaktować korespondencyjnie pod adresem podanym w pkt. 2. lub mailowo pod adresem email: iod@bos.waw.pl. Dane imienne powołanego IOD znajdują się na stronie internetowej BOS pod adresem: bos.waw.pl/kontakt/.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie : porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa osób fizycznych oraz mienia znajdujących się na terenie infrastruktury BOS w następujących lokalizacjach:
  • Zespół Obiektów „Światowida” – ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa;
  • Zespół Obiektów „Strumykowa” – ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa;
  • Boisko piłkarskie „Syrenka V” – ul. Van Gogha 1a, 03-188 Warszawa;
  • Boisko piłkarskie „Orlik” – Krzyżówki 22, 03-193 Warszawa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4b oraz art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, przebieralni, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 4.
 7. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 8. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 9. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane (rejestrowane, przechowywane, udostępniane, usuwane) są dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych na terenie BOS.
 10. System monitoringu składa się z:
  • kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń;
  • okablowania strukturalnego.
 11. Rejestrator obrazu wraz z zapisanymi danymi wizerunkowymi zabezpieczony jest poprzez zastosowanie adekwatnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych środków technicznych oraz organizacyjnych.
 12. Strefy monitorowane zostały oznaczone za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych zawierających piktogram kamery oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi Administratora.
 13. Niniejszy regulamin został umieszczony na terenie obiektów oraz na stronie internetowej BOS pod adresem: waw.pl/rodo/.
 14. Dostęp do zapisu obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy BOS.
 15. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek.
 16. Okres przechowywania zarejestrowanych danych wizerunkowych wynosi do 7 dni. Następnie dane te ulegną usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 17. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów (w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia), okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania. którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 18. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu posiada możliwość wystosowania pisemnej prośby we wspomnianej sprawie. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie BOS, przy ul. Światowida 56 w Warszawie, w terminie do 3 dni od zarejestrowania zdarzenia. Wszelkie wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie gwarantują zabezpieczenia obrazu ze względu na możliwe usunięcie materiału z rejestratora.
 19. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać dokładną datę, miejsce (np.: wjazd na parking itp.) oraz przybliżony czas zdarzenia.
 20. Sporządzona kopia nagrania za okres, którego dotyczy wniosek zostanie oznaczona następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera rejestrująca bramę wjazdową;
  4. data wykonania kopii.
 21. Kopia nagrania sporządzona na wniosek osoby zainteresowanej podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera nr……….…;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 22. Kopia nagrania stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostanie zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące oraz w razie konieczności udostępniona instytucjom uprawnionym do prowadzonego postępowania w danej sprawie, np.: Policji. W przypadku jego braku po upływie 4 miesięcy kopia nagrania zostanie poddana fizycznemu zniszczeniu.
 23. Osoby upoważnione do wglądu w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 24. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej BOS bos.waw.pl/RODO/, telefonicznie pod numerem: 22 676 50 72 oraz osobiście w siedzibie BOS.
 25. Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 26. Osoba, której wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu wizyjnego posiada prawo do sprostowania danych, w przypadkach gdy nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym, bądź sytuacji przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Dyrektora BOS.
 27. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Każda osoba posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.