Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Białołęckim Ośrodku Sportu jest: Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu, ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa.

2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który udziela informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.

4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować korespondencyjnie na adres podany powyżej (w p. 1.) lub pocztą elektroniczną na adres email: iod@bos.waw.pl

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Białołęckim Ośrodku Sportu;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Białołęckiego Ośrodka Sportu;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Białołęckim Ośrodku Sportu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Białołęckim Ośrodku Sportu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Białołęckim Ośrodku Sportu w Warszawie

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w obiektach i na terenie wokół obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, zwanym dalej BOS, miejsca instalacji kamer w BOS, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego oraz danych osobowych (utrwalonego w formie cyfrowej wizerunku) osób fizycznych przebywających w BOS jest Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Światowida 56, , kod pocztowy: 03-144, tel.: 22  676 50 72, adres e-mail: sekretariat@bos.waw.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dalej zwany IOD, z którym można się kontaktować korespondencyjnie na adres podany w p. 2. lub mailowo na adres email: iod@bos.waw.pl. Dane imienne powołanego IOD znajdują się na stronie WWW BOS pod adresem: bos.waw.pl/kontakt/
 4. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są zapewnienie: porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa osób fizycznych oraz mienia znajdujących się na terenie infrastruktury BOS w następujących lokalizacjach:
 • Zespół Obiektów „Strumykowa” – ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa,
 • Zespół Obiektów „Światowida” – ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa,
 • Boisko piłkarskie „Syrenka V” – ul. Van Gogha 1a, 03-188 Warszawa,
 • Boisko piłkarskie „Orlik” – Krzyżówki 22, 03-193 Warszawa.
 1. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych w obiektach wskazanych w pkt. 4.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane (rejestrowane, przechowywane, udostępniane i usuwane) są dane osobowe w postaci utrwalonego wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych przebywających na terenie BOS.
 5. System monitoringu składa się z:
 • kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
 • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń;
 • okablowania strukturalnego.
 1. Rejestrator obrazu wraz z zapisanymi danymi wizerunkowymi zabezpieczony jest poprzez zastosowanie adekwatnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych środków technicznych oraz organizacyjnych.
 2. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych zawierających piktogram kamery oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi Administratora.
 3. Niniejszy regulamin został umieszczony na tablicach informacyjnych znajdujących się w  obiektach i  na zewnątrz obiektów BOS oraz na stronie internetowej BOS pod adresem: bos.waw.pl/rodo/
 4. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy BOS.
 5. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 6. Okres przechowywania zarejestrowanych danych wizerunkowych wynosi do 10 dni. (okres ten może być krótszy niż 10 dni), następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 7. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 8. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do BOS z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie BOS, w Warszawie przy ul. Światowida 56, , kod pocztowy: 03-144, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 9. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 10. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w BOS sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera rejestrująca bramę wjazdową
  4. data wykonania kopii;
 11. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych, np.: kamera nr……;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię;
  6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 12. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 13. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia.
 14. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej BOS bos.waw.pl/rodo/, telefonicznie pod numerem: 22 676 50 72 oraz osobiście w siedzibie BOS.
 15. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 16. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Dyrektora BOS. Będą one rozpatrywane.
 17. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 18. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.