Zapisy do cyklu turniejów siatkarskich:

Rejestracja na turniej eliminacyjny 20 listopada 2021 r. – VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki.

VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki

Strona 1 z 4
Proszę uzupełnić skład drużyny (6 osób + 4 ewentualne rezerwowe)
Rezerwowe osoby:

Zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN

cyklu turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki”

Organizowanego w dniach 20.11.2021 r., 11.12.2021 r. oraz 19.12.2021 r.

1. CEL TURNIEJU:

- popularyzacja siatkówki halowej,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,

- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.

2. TERMIN I MIEJSCE:

Cykl turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS - Amatorska Liga Siatkówki” [ dalej Turniej ] odbędzie się w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie, w dniach:

Turnieje eliminacyjne:

20 listopada 2021 r. w godzinach 10.00 – 18.00.

11 grudnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 18.00.

Turniej finałowy:

19 grudnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 16.00.

3. ORGANIZATORZY:

Organizatorami Turnieju są Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, zwany dalej „Białołęckim Ośrodkiem Sportu” oraz Fundacja Absens Carens z siedzibą przy ul. Odkrytej 29e/57, 03-140 Warszawa zwana dalej „Fundacją”.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Do udziału w Turniejach dopuszczone są zespoły 6-osobowe rywalizujące w jednej kategorii. W Turnieju może wziąć udział każdy chętny, który ukończył 16 rok życia. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

2) Zgłoszenia, zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz nazwę drużyny, będą przyjmowane na specjalnej platformie zgłoszeniowej pod adresem strony: www.bos.waw.pl.

3) Zespoły składają się z maksymalnie z 10 zawodników (6 grających i 4 rezerwowych).

4) Warunkiem wpisania na listę startową - w przypadku uczestników niepełnoletnich - jest dostarczenie do biura zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45 podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, iż osoba ta posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju.

Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.pl lub wypełnić w biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju.

5) W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju nastąpi podczas wpisywania na listę startową w biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:

Turnieje eliminacyjne: ( 20.11.2021 r., 11.12.2021 r. )

a) Cykl turniejów siatkarskich będzie składał się z dwóch turniejów eliminacyjnych liczących po 16 drużyn,

b) Z każdego turnieju eliminacyjnego awansują 4 najlepsze drużyny, które będą rywalizowały o zwycięstwo w turnieju finałowym

c) W turniejach eliminacyjnych obowiązuje faza grupowa i „system każdy z każdym” - cztery grupy po cztery drużyny. Drużyny grają do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Awans uzyskują 2 najlepsze drużyny z każdej z grupy.

d) W fazie finałowej turniejów eliminacyjnych obowiązuje system pucharowy oraz drużyny grają do 2 wygranych setów do 25 punktów; 3 set do 15 punktów

Turniej finałowy: ( 19.12.2021 r.)

a) W turnieju finałowym występować będzie 8 najlepszych drużyn, które uzyskały miejsca od 1-4 w swoich turniejach eliminacyjnych.

b) W turnieju finałowym obowiązuje faza grupowa i „system każdy z każdym” - dwie grupy po cztery drużyny. Drużyny grają do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Awans uzyskują 2 najlepsze drużyny z każdej z grupy.

c) W fazie finałowej turniejów eliminacyjnych obowiązuje system pucharowy oraz drużyny grają do 2 wygranych setów do 25 punktów; 3 set do 15 punktów

System rozgrywek:

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych,

b) Na boisku występuje drużyna składająca się z 6 zawodników,

c) W przypadku równej ilości punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, w następnej kolejności korzystny bilans małych punktów,

d) Mecze prowadzą uprawnieni sędziowie PZPS i\lub sędziowie wyznaczeni przez organizatora,

e) W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS,

f) Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej drużyny,

g) Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego.

6. NAGRODY:

Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary oraz medale.
W oparciu o opinię sędziego głównego oraz organizatorów zostanie wybrany „MVP” najlepszy zawodnik turnieju.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Turnieju Siatkówki Halowej (osób zgłaszanych i zgłaszających) oraz realizując obowiązki płynące z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako „RODO”) informujemy, że:

· Współadministratorami Twoich danych osobowych są Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie (03-144), ul. Światowida 56 i Fundacja Absens Carens, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 29e/57. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@bos.waw.pl

1. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Turnieju pod nazwą „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki” (dalej jako „Turniej”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

2. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Turnieju), zawierana przez zgłoszenie udziału w Turnieju (o ile zgłaszasz własną osobę do Turnieju lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie).

3. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów promocyjnych, marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

4. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

5. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych osobowych.

6. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

7. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

8. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Turnieju) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.

Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.

9. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

10. Odbiorcami Twoich danych będą:

a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. kancelarie prawne, agencje reklamowe, podwykonawcy, serwis IT (dostawca platformy do zgłoszenia);

c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;

d. organy publiczne, w tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, urzędy skarbowe, oraz inne organy, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

11. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

12. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

13. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku, w którym zakończył się Turniej.

14. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

15. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

16. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@bos.waw.pl, fundacja@absenscarens.org

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, Fundacja Absens Carens ul. Odkryta 29e/57, 03-140 Warszawa

18. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

19. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w cyklu turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki”.

21. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. imię i nazwisko uczestnika

b. imię i nazwisko małoletniego uczestnika

c. imię i nazwisko opiekuna prawnego lub osoby zgłaszającej

d. rok urodzenia uczestnika / małoletniego uczestnika,

e. adres email uczestnika lub opiekuna prawnego,

f. numer telefonu osoby zgłaszającej,

g. wizerunek uczestnika / małoletniego uczestnika.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Turnieju niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju.

3. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.

Rejestracja na turniej eliminacyjny 11 grudnia 2021 r. – VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki.

VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki

Strona 1 z 4
Proszę uzupełnić skład drużyny (6 osób + 4 ewentualne rezerwowe)
Rezerwowe osoby:

Zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN

cyklu turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki”

Organizowanego w dniach 20.11.2021 r., 11.12.2021 r. oraz 19.12.2021 r.

1. CEL TURNIEJU:

- popularyzacja siatkówki halowej,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,

- rywalizacja sportowo - rekreacyjna zgodnie z zasadami fair play.

2. TERMIN I MIEJSCE:

Cykl turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS - Amatorska Liga Siatkówki” [ dalej Turniej ] odbędzie się w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie, w dniach:

Turnieje eliminacyjne:

20 listopada 2021 r. w godzinach 10.00 – 18.00.

11 grudnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 18.00.

Turniej finałowy:

19 grudnia 2021 r. w godzinach 10.00 – 16.00.

3. ORGANIZATORZY:

Organizatorami Turnieju są Białołęcki Ośrodek Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, zwany dalej „Białołęckim Ośrodkiem Sportu” oraz Fundacja Absens Carens z siedzibą przy ul. Odkrytej 29e/57, 03-140 Warszawa zwana dalej „Fundacją”.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1) Do udziału w Turniejach dopuszczone są zespoły 6-osobowe rywalizujące w jednej kategorii. W Turnieju może wziąć udział każdy chętny, który ukończył 16 rok życia. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

2) Zgłoszenia, zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia oraz nazwę drużyny, będą przyjmowane na specjalnej platformie zgłoszeniowej pod adresem strony: www.bos.waw.pl.

3) Zespoły składają się z maksymalnie z 10 zawodników (6 grających i 4 rezerwowych).

4) Warunkiem wpisania na listę startową - w przypadku uczestników niepełnoletnich - jest dostarczenie do biura zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45 podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, iż osoba ta posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptuje Regulamin Turnieju.

Wzór oświadczenia dla uczestnika niepełnoletniego będzie można pobrać na stronie internetowej Białołęckiego Ośrodka Sportu www.bos.waw.pl lub wypełnić w biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju.

5) W przypadku uczestników pełnoletnich złożenie podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych oraz akceptacji Regulaminu Turnieju nastąpi podczas wpisywania na listę startową w biurze zawodów w dniu rozegrania Turnieju w godzinach 9.00 - 9.45.

5. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:

Turnieje eliminacyjne: ( 20.11.2021 r., 11.12.2021 r. )

a) Cykl turniejów siatkarskich będzie składał się z dwóch turniejów eliminacyjnych liczących po 16 drużyn,

b) Z każdego turnieju eliminacyjnego awansują 4 najlepsze drużyny, które będą rywalizowały o zwycięstwo w turnieju finałowym

c) W turniejach eliminacyjnych obowiązuje faza grupowa i „system każdy z każdym” - cztery grupy po cztery drużyny. Drużyny grają do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Awans uzyskują 2 najlepsze drużyny z każdej z grupy.

d) W fazie finałowej turniejów eliminacyjnych obowiązuje system pucharowy oraz drużyny grają do 2 wygranych setów do 25 punktów; 3 set do 15 punktów

Turniej finałowy: ( 19.12.2021 r.)

a) W turnieju finałowym występować będzie 8 najlepszych drużyn, które uzyskały miejsca od 1-4 w swoich turniejach eliminacyjnych.

b) W turnieju finałowym obowiązuje faza grupowa i „system każdy z każdym” - dwie grupy po cztery drużyny. Drużyny grają do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Awans uzyskują 2 najlepsze drużyny z każdej z grupy.

c) W fazie finałowej turniejów eliminacyjnych obowiązuje system pucharowy oraz drużyny grają do 2 wygranych setów do 25 punktów; 3 set do 15 punktów

System rozgrywek:

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych,

b) Na boisku występuje drużyna składająca się z 6 zawodników,

c) W przypadku równej ilości punktów decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, w następnej kolejności korzystny bilans małych punktów,

d) Mecze prowadzą uprawnieni sędziowie PZPS i\lub sędziowie wyznaczeni przez organizatora,

e) W czasie rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową PZPS,

f) Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju nie mogą występować w barwach więcej niż jednej drużyny,

g) Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego.

6. NAGRODY:

Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary oraz medale.
W oparciu o opinię sędziego głównego oraz organizatorów zostanie wybrany „MVP” najlepszy zawodnik turnieju.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Turnieju Siatkówki Halowej (osób zgłaszanych i zgłaszających) oraz realizując obowiązki płynące z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako „RODO”) informujemy, że:

· Współadministratorami Twoich danych osobowych są Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie (03-144), ul. Światowida 56 i Fundacja Absens Carens, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 29e/57. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@bos.waw.pl

1. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Turnieju pod nazwą „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki” (dalej jako „Turniej”), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

2. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Turnieju), zawierana przez zgłoszenie udziału w Turnieju (o ile zgłaszasz własną osobę do Turnieju lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie).

3. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów promocyjnych, marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

4. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

5. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych osobowych.

6. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

7. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

8. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Turnieju) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.

Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.

9. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

10. Odbiorcami Twoich danych będą:

a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. kancelarie prawne, agencje reklamowe, podwykonawcy, serwis IT (dostawca platformy do zgłoszenia);

c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;

d. organy publiczne, w tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, urzędy skarbowe, oraz inne organy, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

11. Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

12. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.

13. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku, w którym zakończył się Turniej.

14. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

15. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

16. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:

a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;

e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

17. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:

a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@bos.waw.pl, fundacja@absenscarens.org

b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, Fundacja Absens Carens ul. Odkryta 29e/57, 03-140 Warszawa

18. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

19. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim

- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

20. Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w cyklu turniejów siatkarskich pn. „VolleyBOS – Amatorska Liga Siatkówki”.

21. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. imię i nazwisko uczestnika

b. imię i nazwisko małoletniego uczestnika

c. imię i nazwisko opiekuna prawnego lub osoby zgłaszającej

d. rok urodzenia uczestnika / małoletniego uczestnika,

e. adres email uczestnika lub opiekuna prawnego,

f. numer telefonu osoby zgłaszającej,

g. wizerunek uczestnika / małoletniego uczestnika.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Turnieju niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Turnieju.

3. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu.